สถานศึกษาในเครือไทย-เทค

เครือไทย-เทค มีสถานศึกษารวม 10 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันเครือไทย-เทค มีนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้น ถือเป็นเครือสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

เป็นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของสังคม