ประวัติวิทยาลัย

ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการ
ลงทุนทางการศึกษา ให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยหนึ่งของกลุ่มวิทยาลัยใน เครือ ไทย-เทค ซึ่งมีวิทยาลัยในเครือรวม 10 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจมีนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช .และ ปวส. เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่พิเศษที่มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตาฐานวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม” ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านจนทำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในด้านคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในการบริหารงาน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สรรหาผู้ที่มาบริหารวิทยาลัยที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพ ทั้งจากวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนได้จัดหาครู-อาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่เปิดสอน

พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารใหม่ 10 ชั้น 8 ชั้น และ 4 ชั้น รวม 3 อาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายมาโนช ปานโต เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการ ได้เพิ่มหลักสูตร ปวช.รอบเช้าและ รอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มวิชา ธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ และหลักสูตรปวส. รอบเช้าและรอบบ่ายของกรมอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

พ.ศ. 2542 – 2543 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายเชื่อม จันทร์ฉาย เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการวิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับการรับรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2542-2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน สีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2542 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบจาก ส.ก.ศ. สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545 – 2549 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวผ่องศรี บัวประชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2545 ได้รับโล่และธงประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด” กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2550 – 2551 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอารมณ์ เกษร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนได้รับรอบมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2552 – 2553 ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ และวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษา วิทยาลัยพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

พ.ศ. 2553 – 2556 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ และได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.ระดับดี

พ.ศ. 2556 – 2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางกนกพร ขจรสัจจานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2557 – 2557 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสุมนา เสือเอก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางเยาวลักษณ์ เพ็งอิ่ม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการนางเอื้อมพร ชุ่มสีดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ