คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงาน ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนรู้เทคโนโลยีเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานกับเทคโนโลยีขั้นสูง โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ ปฎิบัติให้เกิดความชำนาญที่สามารถนำไปสู่การทำงานจริง ในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย พร้อมต่อการเรียนรู้