คณะวิชาการการค้าปลีก

สาขาธุรกิจค้าปลีก เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานได้จริง พร้อมกับการหารายได้เสริมระหว่างเรียน ศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทำให้มีความพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงาน ได้เรียนรู้การบูรณาการรูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจ ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือธุรกิจร้านอาหาร เฟรนไซส์ต่างๆ ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทในเครือ ทำการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถทำงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจต่างๆได้