Back

พิธีเปิดโครงการ SING R-INTERN ปีที่ 8

อาจารย์จารุณี อาจหาร และอาจารย์สุริยา นิยม พาตัวแทนนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SING R-INTERN ปีที่ 8

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ถนนสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ